Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                                                         ===================

            Σας  καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί  στις είκοσι οκτώ  (28) του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2021, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 13.00,

ΜΕΣΩ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76),

με  θέματα  Ημερήσιας Διάταξης: 

1.       Επικύρωση πρακτικού–αποφάσεων 9ης/29-6-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου

2.    Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ τρίμηνο του 2021 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

3.     Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2020  της Περιφέρειας Ηπείρου (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

4.       Ενημέρωση σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2021-2027 (αρμόδια: η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου)

                                                                                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

 

                                                                                                                                                          ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας