ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

(άρθρο 5 του «Κανονισμού Αδειών» ΦΕΚ 1306/Β΄/16-9-2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης με αρ. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 ΦΕΚ 2684/Β’/29-8-2016)

Η   «OVERGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο «OVERGAS AEBYE» με έδρα στο Δήμο Ζίτσας Ιωαννίνων, ΑΦΜ 801039729 ΔΟΥ  Ιωαννίνων, υπέβαλλε στις 19/7/2021 στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου την με αρ. πρωτ. 2947/2021 αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής υγραερίου.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων (Πλατεία Πύρρου 1,  ΤΚ 45221  Ιωάννινα) εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας