ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  10ης/28-07-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010)

==============================================

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις  είκοσι οκτώ (28) του μηνός  Ιουλίου έτους 2021, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 13.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε τα  θέματα, που έλαβαν  αριθμό αποφάσεων από 26 έως και 28 ,  έτους 2021: 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο : Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Π.Σ., ως προς τον καθορισμό της αμοιβής ανάθεσης σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία και τις ληφθείσες αποφάσεις της Ο.Ε. (αριθμ. απόφ. 10/26/28-7-2021)

Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο : Επικύρωση πρακτικού–αποφάσεων 9ης/29-6-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου

Ομόφωνη Επικύρωση

Θέμα 2ο : Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ τρίμηνο του 2021

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ τρίμηνο του 2021, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση με την αριθμ. 20/1156/16-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αριθμ. απόφ. 10/27/28-7-2021)

Θέμα 3ο : Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2020  της Περιφέρειας Ηπείρου

Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την έκθεση απολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2020, της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση με την αριθμ 20/1119/16-7-2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αριθμ. απόφ.10/28/28-7-2021)

Θέμα 4ο : Ενημέρωση σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2021-2027

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, προέβη σε αναλυτική παρουσίαση και ενημέρωση του Σώματος, σχετικά με το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2021-2027 και ειδικότερα, όσον αφορά στο Αναπτυξιακό Όραμα της Περιφέρειας, στους Στρατηγικούς Στόχους, στη Δομή του Προγράμματος και στις Προτεραιότητές του και ακολούθησε κατάθεση απόψεων από τις παρατάξεις του Π.Σ. (δεν εκδόθηκε απόφαση)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                                                                          ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας