Sidebar

Η Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 30-04-2013, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από  19-04-2013 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14/30-04-2013
Αρ. Απόφασης     Θέμα
443.    Απόφαση επί της από 21-04-2013 (που παρελήφθη την 23-04-2013) προδικαστικής προσφυγής του Ν. 3886/2010 της εταιρεία με την επωνυμία «NEXT COM A.E.», κατά της αριθμ. 11/359/03-04-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το αριθμ. 4/01-04-2013 Πρακτικό (Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την προώθηση και προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου».
444.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και διαχείριση στερεών αποβλήτων από Χ.Υ.Τ.Α Ελληνικού (υποέργο  Διαμόρφωση απορριμματικού αναγλύφου)», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
445.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σημεία του εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-07-2013.
446.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», αναδόχου Κων/νου Κούγκουλη, μέχρι την 30-08-2013.
447.    Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή νέου Γυμνασίου Ανατολής».
448.    Συγκεκριμενοποίηση του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών έτους 2011 και παλαιοτέρων» του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2013.
449.    Έγκριση κατανομής σε βάρος των πιστώσεων του κονδυλίου με τίτλο «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις στύλων ΔΕΗ σε ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου.
450.    Έγκριση εκτέλεσης έργου σε βάρος του κονδυλίου με τίτλο «Εμπλουτισμός Μουσείων με εκθέματα και ανάδειξη μουσειακών εκθέσεων» του Προγράμματος Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013.
451.    Έγκριση των Πρακτικών Νο3/12-04-2013 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) και Νο4/24-04-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που αφορούν α) υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και β) Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και Διοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, προϋπολογισμού € 40.000,00 του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιομάζας για επιχειρηματικότητα» και ακρωνύμιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος – MED», και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
452.    Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για  την  προμήθεια  συσκευασμένου  ασφαλτικού  μίγματος  (ψυχρού) για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού δαπάνης € 40.000,00 πλέον ΦΠΑ.
453.    Έγκριση προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
454.    Έγκριση λειτουργικών δαπανών των Υπηρεσιών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
455.    Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Αλέξανδρου Λεουσίδη, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, από 15 έως 19-04-2013 για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου του Εθνικού κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ».
456.    Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ματακούλη Χρήστου, στη Θεσσαλονίκη, την 23-04-2013, για τη συμμετοχή του στην ημερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με θέμα «Ποιοτικός έλεγχος νωπών οπωροκηπευτικών – ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων μη ζωικής προέλευσης κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
457.    Έγκριση δαπανών για την αγορά γλυκών, πασχαλινών αυγών κ.λ.π. για ιδρύματα και παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, ενόψει της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε αυτά, λόγω της εορτής του Πάσχα.
458.    Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις.
459.    Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση «Run Greece Ιωάννινα» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
460.    Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για την ανάδειξη με δικές του διαδικασίες, προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών του στα Ιωάννινα, για το έτος 2013.
461.    Έγκριση του από 15-04-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Καταγραφή και Τεκμηρίωση των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Δένδρων/Φυτών της Ηπείρου,  της Κέρκυρας και Λευκάδας και Αξιολόγηση και Ανάλυση Βιωσιμότητας του Έργου “RE.HERB”», προϋπολογισμού € 49.000,00 με ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
462.    Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Γάτσιου Αναστάσιου και Τσαπάρα Αλέξιου, στη Θεσσαλονίκη, την 23-04-2013, για τη συμμετοχή τους στην ημερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με θέμα «Ποιοτικός έλεγχος νωπών οπωροκηπευτικών – ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων μη ζωικής προέλευσης κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
463.    Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.
464.    Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για εξωδικαστικό συμβιβασμό για τροχαίο συμβάν στην Π.Ε. Πρέβεζας.
465.    Κατάρτιση της διακήρυξης του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας».
466.    Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».
467.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και διάθεση των πρακτικών του Επιστημονικού Συμποσίου με θέμα «Λάκκα Σούλι – νέες ιστορικές και αρχαιολογικές καταγραφές», στη διοργάνωση του οποίου συμμετείχε η Π.Ε. Πρέβεζας (αριθμ. 20/833/17-07-2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
468.    Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
469.    Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 39/2013 απόφασης του Μονομελούς  Εφετείου Ιωαννίνων.
470.    Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-04-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Αποχετευτικού Δικτύου ΤΕΠ Ηγουμενίτσας με Αποχέτευση Δήμου Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού € 31.200,00 με ΦΠΑ.
471.    Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες στην Επαρχιακή οδό Καρτέρι-Πέρδικα του Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 85.000,00 με ΦΠΑ.
472.    Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Επαρχιακή οδό Βρυσέλλα-Αετός του Δήμου Φιλιατών», προϋπολογισμού € 76.000,00 με ΦΠΑ.
473.    Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες στην Επαρχιακή οδό Άγ. Θεόδωροι-Γκρίκα Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 160.000,00 με ΦΠΑ.
474.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παρεμβάσεις βελτίωσης στο επαρχιακό δίκτυο στο Τ.Δ. Κεραμίτσας Δήμου Φιλιατών», προϋπολογισμού € 14.937,00 με ΦΠΑ.
475.    Έγκριση του 4ου Συγκριτικού Πίνακα υπέρβασης, της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ύδρευση Ν. Θεσπρωτίας από πηγές Λαγκάβιτσας και Αχέροντα», αναδόχου γραφείου μελετών «ΜΕΥΠ Ε.Ε. – Δ. Γ. ΣΕΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.». (Αναπομπή στο Τ.Σ.Δ.Ε. για παροχή γνωμοδότησης).
476.    Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 18.816,94 με ΦΠΑ και έγκριση των όρων της διακήρυξης.
477.    Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
478.    Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του Φασισμού και των εκδηλώσεων μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
479.    Έγκριση συμπληρωματικών δαπανών, για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στη συνδιοργάνωση του  ALL STAR GAME στο VOLLEY Γυναικών 2013 (αριθμ. 7/173/22-02-2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
480.    Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για τη μεταφορά αδρανών για βελτίωση οδοποιίας στην Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινόμενων, που εκτελέστηκαν με μηχάνημα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 36302/1625/17-04-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 13/418/19-04-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
481.    Έγκριση δαπάνης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα του Παπαδόπουλου Γεωργίου, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχημάτων από το ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας και κάρτες καυσαερίων.
482.    Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/17-04-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα υλοποιήσει τη διαχείριση, την οικονομική παρακολούθηση και την οργάνωση συνάντησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονομικές ιδιαιτερότητες: Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονομικής κληρονομιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
483.    Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη που θα υλοποιήσει τα παραδοτέα 3.1.3, 3.2.3 και 3.3.3 όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου της Π.Ε. Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονομικές ιδιαιτερότητες: Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονομικής κληρονομιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
484.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη ασφάλισης για το έργο “Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Περάνθη - Κομπότι”», προϋπολογισμού € 1.500,00 με ΦΠΑ.
485.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Σύνταξη γεωλογικής μελέτης για το έργο “Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Περάνθη - Κομπότι”», προϋπολογισμού € 2.000,00 με ΦΠΑ.
486.    Έγκριση τροποποίησης της μελέτης για την κατασκευή της Γέφυρας Γ1 στο έργο της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο Πολύδροσο - Βίγλα», αναδόχου «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ».
487.    Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 232/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/17-1-13 ΑΔΑ: ΒΕΑ87Λ9-ΖΑ9 (Ορθή Επανάληψη του ΑΔΑ: ΒΕΦΖ7Λ9-060) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (χιονόπτωση, παγετός, μεταφορά άλατος, άρση καταπτώσεων) από 17-01-2013, από έντονα καιρικά φαινόμενα, μέχρι την αποκατάσταση της βατότητας.
488.    Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 565/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/08-02-13 (ΑΔΑ: ΒΕΑ87Λ9-ΗΜΗ (Ορθή Επανάληψη του ΑΔΑ: ΒΕΥΑ7Λ9-Δ3Α) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (χιονόπτωση, παγετός, μεταφορά άλατος, άρση καταπτώσεων) από 08-02-2013, από έντονα καιρικά φαινόμενα, μέχρι την αποκατάσταση της βατότητας.
489.    Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης  (φορτωτής, εκσκαφέας, κλπ) για την αποκατάσταση οδοστρώματος στον επαρχιακό δρόμο Δίστρατο – Κρυονέρι – Μακρύκαμπος στη θέση διασταύρωση προς Τραπεζάκι, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 526/08-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΘ7Λ9-ΚΨ8) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
490.    Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης τεχνικού που υπάρχει στη χ.θ. 3+250 της οδού Σουμέσι – Γέφυρα Τζαρή (χ.θ. 0+000 η διασταύρωση της εν λόγω οδού με την επαρχιακή οδό Άρτας – Ροδαυγής – Γέφυρα Πλάκας), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 526/08-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΘ7Λ9-ΚΨ8) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
491.    Έγκριση του αριθμ. Ι/16-04-2013 Πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής  & αποσφράγισης  προσφορών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη & πετρέλαιο θέρμανσης) έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, ο οποίος απέβη άγονος και έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
492.    Έγκριση του Πρακτικού Ι/17-04-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια της Π.Ε. Άρτας με τίτλο «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας – Καλογερικού», προϋπολογισμού δαπάνης € 20.100,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
493.    Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 34/1405/28-11-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το χρονικό διάστημα από 11-9-2012 έως 30-6-2013.
494.    Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
495.    Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/07-12-2012 της Επιτροπής διεξαγωγής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προμήθεια εξοπλισμού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθμών στην Ηγουμενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», ο οποίο απέβη άγονος, και έγκριση επαναδημοπράτησής του με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
496.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
497.    Έγκριση μίσθωσης ειδικών μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 26-04-2013, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.600.2/40114/1726 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο λιμάνι του Βάλτου του Δήμου Πάργας.
498.    Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της επετείου της ημέρας λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
499.    Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
500.    Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Φεστιβάλ Τουρισμού Θεσσαλονίκης».
501.    Έγκριση του 4ου ΑΠΕ (σε υπέρβαση) και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Πεδινής και στο Τ.Δ. Κοσμηράς του Δήμου Μπιζανίου», αναδόχου Κ/ξίας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ- ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ».
502.    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (σε υπέρβαση) και της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδρομικό Κέντρο», αναδόχου εταιρείας «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ».
503.    Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-03-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση εθνικού, επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Ν. Πρεβέζης», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
504.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου» αναδόχου εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., μέχρι την 30-06-2013.
505.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και έγκριση των όρων αυτής, για την υλοποίηση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών και διαβάσεων».
506.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της ημέρας λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
507.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Θεοδώριανα προς Θεσσαλία», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
508.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο του ολοκαυτώματος του Σουλίου, την 26-05-2013, στον ιστορικό χώρο του Σουλίου και έγκριση έκδοσης του σχετικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
509.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:  Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την καταπολέμηση ψύλλων, σε αγροτικές και λοιπές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπου εντοπίσθηκαν εστίες.
510.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση κατεστραμμένων κουφωμάτων αλουμινίου στο Β’ Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου.
511.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 15-04-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 35336/1590/15-04-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν καταπτώσεις-καθιζήσεις στην επαρχιακή οδό Μηλιωτάδες – Γρεβενήτι – Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι – Λίμνη πηγών Αώου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν σ’ αυτή.
512.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας