Sidebar

Την 21-10-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 14-10-2013 συνεδριάσεως.
1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ' τρίμηνο έτους 2013 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της τριμελούς «Επιτροπής Διενέργειας Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β' Φάση – Στάδιο Ι» και ενέργειας όλων των επιμέρους διαδικαστικών πράξεων της Φάσης Β.Ι, για την Επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση όμβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. Κοπάνης», αναδόχου Κωνσταντίνου Κούγκουλη, μέχρι την 31-12-2013.
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην επαρχιακή οδό Πράμαντα - Χριστοί – Κηπίνα», αναδόχου εταιρείας «R.V.R.Κατασκευαστική Ε.Π.Ε. Τεχνική Εταιρεία», μέχρι την 31-12-2013.
5. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση υδραύλακα περιοχής Πολιτσών Χρυσοβίτσας (Προμήθεια σωλήνων)», προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού.
6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ομαλού εκκινητή και γενικού διακόπτη ισχύος στο αντλιοστάσιο Κατσικά», προϋπολογισμού 3.690,00 € με ΦΠΑ.
7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αντλιοστασίου Ι.Μ. Σωσίνου από κεραυνό (Προμήθεια)», προϋπολογισμού 2.400,00 € με ΦΠΑ.
8. Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Meat Days που διοργανώνεται στην Αθήνα το χρονικό διάστημα από 2 έως 4-11-2013.
9. Έγκριση δαπάνης για την αγορά ψυγείου για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων.
10. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την αντιμετώπιση βατότητας (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, βάσει της αριθμ. 88645/3599/13-9-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 27/1141/23-09-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
11. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-10-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση στραγγιστικού δικτύου Τ2 και Τ3 Άρτας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
12. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ' αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στο δρόμο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», αναδόχου Απόστολου Στεφάνου ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2013.
13. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης του δρόμου Αθαμάνιο - Θεοδώριανα (β' φάση)», αναδόχου εταιρείας «Ιωάννης Κάλλιας και Σία Ε.Ε.».
14. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού προς συνοικισμό Κοκκινόχωμα Σπαθαραίων», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
16. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Τζουμανίκα Κωνσταντίνου, στη Ν. Καρβάλη Καβάλας, για τη συμμετοχή στο 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 25 Οκτωβρίου 2013, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
17. Έγκριση για τις εκδηλώσεις εορτασμού: α) της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου, β) της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και γ) της Εθνικής Αντίστασης, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
18. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού ρέματος Γκούρας περιοχής Τύριας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού δαπάνης € 11.070,00 με ΦΠΑ, του έργου «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών, ρεμάτων και αλιευτικών καταφυγίων του Ν. Πρέβεζας έτους 2013 προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες» (ΚΑΠ 2013).
19. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας για τον εορτασμό εθνικών επετείων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
20. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας.
21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π.Ο. ή Π.Γ.Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της Ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου».
22. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας, Δωροθέας Ζαμπέλη, στα Ιωάννινα για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. το οποίο θα διεξαχθεί από 29/10/2013 μέχρι και 31/10/2013, με θέμα «Διαμόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
23. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
24. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 11-10-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 99529/3964/11-10-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα βατότητας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (περιοχές των Δήμων Κόνιτσας, Ζαγορίου και Τζουμέρκων, Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Άρτας και Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Κακαβιάς).
25. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
26. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. στο Βοτονόσι Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
27. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαμενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», αναδόχου Αναστασίου Λιάνου ΕΔΕ.
28. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αυτογραφικών μπλόκ για έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές εμπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νωπά οπωροκηπευτικά, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Θεσπρωτίας.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας