Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 11-06-2021 με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17/11-06-2021

Αρ. Απόφασης / Θέμα

877.      Κατάρτιση του σχεδίου της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

878.       Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού 1.026.000,00 € με ΦΠΑ.

879.       Έγκριση του Πρακτικού VΙ/27-05-2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α.

880.       Έγκριση του από 24-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

881.       Έγκριση του από 31-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού Μπαλντούμα - Κράψη», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

882.       Έγκριση του από 31-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Άρδοσης από καθίζηση – διακοπή οδού», προϋπολογισμού € 68.200,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

883.       Έγκριση του από 04-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από καθιζήσεις από Πάργα έως τη θέση Βρύση Αγιάς», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

884.       Έγκριση του από 07-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγιά Πάργας – Πέρδικα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

885.       Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου παράκαμψης Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 με ΦΠΑ.

886.       Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση – αναβάθμιση Χ.Υ.Τ. Καρβουναρίου (Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού € 6.828.000,00 με ΦΠΑ.

887.       Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καλεντζίου», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

888.       Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 44.220,45 χωρίς Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

889.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (Δίκτυα συλλογής μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2021.

890.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Λίμνες Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2021.

891.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Κουκούλι Ζαγορίου», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2021.

892.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα», αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2021.

893.       Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση λυόμενου κοντέινερ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του  COVID-19», προϋπολογισμού 43.400,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

894.       Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ντρενάζ για την αντιμετώπιση υγρασίας στο καθολικό της Ιεράς Μονής Βελλάς» προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

895.       Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση αγιογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών» προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

896.       Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, για τη σύνταξη μελετών των φακέλων υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

897.       Έγκριση 2ης Τροποποίησης και αύξηση της κατανομής της πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000000.

898.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και διευθέτησης ρεμάτων από το Δ.Δ. Άρδοσης έως και το Δ.Δ. Μπεστιάς (παροχή υπηρεσιών)».

899.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τάφρων και τοίχων αντιστήριξης επί του οδικού  δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Μπαλντούμας και έως την Κράψη».

900.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Ανακατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων στη θέση Γωνιά (προμήθεια υλικών)».

901.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Κόμβος Ελληνικού - Ελληνικό», αναδόχου «ΝΑΣΤΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε.Δ.Ε», μέχρι την 25-08-2021.

902.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 28-09-2021.

903.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2021 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).

904.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκπομπή της ΕΤ3 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (β κύκλος).

905.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση επίσκεψης Γερμανών αξιωματούχων και δημοσιογράφων.

906.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση FAM TRIP επιχειρηματιών από διάφορες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

907.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2021, της Π.Ε. Ιωαννίνων.

908.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) πλήρους ηλεκτρονικού μη επανδρωμένου ιπτάμενου μέσου (drone) για τις ανάγκες εναέριας υποστήριξης και το συντονισμό επιχειρήσεων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου.

909.       Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού έργου «AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECEITALY 2014-2020.

910.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου έτους 2021, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.

911.       Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.

912.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση κουφωμάτων Οικίας Πλακίδα στην Τ.Κ. Κουκουλίου, Δήμου Ζαγορίου».

913.       Έγκριση του Πρακτικού 1ο/08-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α.

914.       Έγκριση του Πρακτικού 5ο/04-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου με Α/Α 1 «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου», συνολικού προϋπολογισμού € 309.223,75 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5035534) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

915.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.

916.       Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2021, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2021.

917.       Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 63/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

918.       Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 75435/5717/31-05-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή δήλωσης ακινήτου της ΠΕ Ιωαννίνων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο».

919.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών επισκευής θυροφραγμάτων Αγίου Σπυρίδωνα και στροβίλου αντλητικού συγκροτήματος του ΤΟΕΒ ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥ».

920.       Έγκριση του από 03-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός ρίθρων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

921.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό-άρση προσχώσεων ρέματος από την περιοχή Παντάνασσας έως Καμπή».

922.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Άγριλλος της Π.Ε. Άρτας.

923.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες των ιχθυοτροφείων Άγριλλος και Τσουκαλιό της Π.Ε. Άρτας.

924.       Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπανών Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.

925.       Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 10/540/31-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ και αποδοχή επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, στην Π.Ε. Άρτας.

926.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

927.       Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/20-05-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου επιβατικού  αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5)  θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα  έως 1.800 c.m3,  για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 35.000,00 με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

928.       Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 1937/31-05-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας».

929.       Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας και των όρων αυτής για τη μίσθωση χώρων αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης  "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5029822 και ακύρωση της σχετικής αριθμ. 33/2193/11-12-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

930.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση με τη ΔΕΔΔΗΕ του υποέργου «Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού Π.Ε. Θεσπρωτίας ετών 2018-2019» του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (πκ 2013ΕΠ03000013)».

931.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή χρηματικού ποσού λόγω μη ολοκλήρωσης μεταβίβασης δίκυκλου οχήματος.

932.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έλεγχο ΚΤΕΟ των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

933.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή επαληθευτή για την διενέργεια πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων στον δικαιούχο (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για το έργο με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PROENERGY Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balcan Mediterranean Territory” στο πλαίσιο του  Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balcan - Mediterranean  2014-2020» (Κωδικός MIS: 5049242).

934.       Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την μεταφορά ποσού σε Εταίρο του Έργου “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020.

935.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

936.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Νεοχωρίου και Πετροβίτσας Δήμου Σουλίου προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)».

937.       Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας - κατασκευή τεχνικών - σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ.

938.       Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.

939.       Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ.

940.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 24-09-2021.

941.       Έγκριση  πραγματοποίησης  δαπανών  και  διάθεσης  πιστώσεων για την εφαρμογή του προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2017, 2018 (κατανομή για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και για τα έτη 2019 και 2020 (κατανομή για τις υπηρεσίες των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων) για την Π.Ε. Πρέβεζας.

942.       Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/75/02-06-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες μεταφοράς νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Πρέβεζας λόγω λειψυδρίας».

943.       Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 15-06-2021, προκειμένου να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.

944.       Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – όρια Νομού» αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 30-12-2021.

945.       Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση - βελτίωση οδού Κομποτίου – παραλία Ράμματος και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Άρτας – Γέφυρας Αννίνου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ  Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 16-09-2021.

946.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Δεματίου Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».

947.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Μετσόβου - Ανθοχωρίου Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».

948.       Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την ΤΚ Λοφίσκου» αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2021.

949.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την υποθεμελίωση τοιχίου αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό Τύρια-Κάτω Ζωτικό».

950.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2021, για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002).

951.       Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 08-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.

952.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΙΣ I.T.P (International Tennis Federation.

953.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «39ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας».

954.       Ε.Η.Δ. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 81427/3852/08-06-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών-φρεατίων, κοπή και απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.».

955.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

956.       Ε.Η.Δ. Κατάρτιση σχεδίου απόφασης περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχων στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κόμβος Ε.Ο Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία Οδό», € 1.970.000,00 με ΦΠΑ και αποστολή στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, για την έκδοση της σύμφωνης γνώμης της.

957.       Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2021 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).

958.       Ε.Η.Δ. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου πρώην ΠΕΔΥ για την δημιουργία εμβολιαστικού κέντρου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας