Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                                               ===================

            Σας  καλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου,  στις  δώδεκα (12) του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις α) του άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει,  β) του άρθρου 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76 και γ) της υπ΄αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), με θέματα  Ημερήσιας Διάταξης: 

1.        Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης  επενδυτικού δανείου μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (άρθρο 69 Ν 4509/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ 3 του άρθρου 21 της υπ΄ αριθμ. 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020) Κ.Υ.Α. ) μεταξύ του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων και της Περιφέρειας Ηπείρου,   για  την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Η.», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού ποσού 4.339.610,72 €, μετά τη λήψη της υπ΄αριθμ. 9/25/29-6-2021 (ΑΔΑ 6ΠΜΣ7Λ9-Ο1Μ) απόφασης Π.Σ. περί αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ., για την υλοποίηση του ως άνω έργου.

2.        Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2021 

          (εισήγηση: η Εκτελεστική Επιτροπή)

3.        Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

4.        Έγκριση αιτήματος  πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources  - AETHER   του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

         (εισήγηση: η Οικονομική Επιτροπή)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                                             ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας