Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

                                                                                                         ===================

   Σας  καλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου,  στις    είκοσι έξι (26) του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις α) του άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει,  β) του άρθρου 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76 και γ) της υπ΄αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), με θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

1.        Έγκριση πενήντα (50) θέσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών στην Περιφέρεια Ηπείρου

(εισήγηση: η Δ/νση Διοίκησης)

2.        Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., για απασχόληση στην Περιφέρεια Ηπείρου, κατά την περίοδο 2021-2022)

(εισήγηση: η Δ/νση Διοίκησης)

3.        Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαθητείας ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ, για απασχόληση στην Περιφέρεια Ηπείρου, για το σχολικό έτος 2021-2022

(εισήγηση: η Δ/νση Διοίκησης)

                                                                                                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

                                                                                                                                              ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας