Σας καλούμε στις 19 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα  12.00  στη συνεδρίαση (Δια Ζώσης) της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 ΚΥΑ ΦΕΚ Τεύχος Β` Αρ. Φύλλου 4337/18-9-2021 άρθρο 1 παρ.  1 περίπτωση 8 ‘’…... Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία, χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού]…….’’. Σχετικά με την ως άνω ρύθμιση τα Μέλη της Επιτροπής καλούνται κατά την είσοδό τους στην αίθουσα συνεδριάσεως, να επιδεικνύουν το ανάλογο πιστοποιητικό στην Γραμματέα της Επιτροπής. Σε περίπτωση που με νέα ΚΥΑ μεταβληθούν οι συνθήκες διεξαγωγής των συνεδριάσεων, θα ακολουθήσει ορθή επανάληψη της πρόσκλησης για τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. 

 

 Θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Επικύρωση αποφάσεων 15ου/2021 Πρακτικού (διά ζώσης) της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 1.       Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 1η - 10η - 11η): « Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 49,9 MW, στη θέση «Καμπή 1 &2», Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «RENSOL ENERGY RV ΜΙΚΕ». . (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

2.       Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα  7η, α/α 01): «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Κάμπος», Τ.Κ. Σκλίβανης, Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, Δ. Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « Β. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». .εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

 3.       Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 1): « Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 20.000 σε 40.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Λιθαράκι» της Τ.Κ. Κωστακιών, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Κωνσταντίνος Μίχας.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

 4.       Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 4η,α/α 20): «Έργα προσαγωγής- επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μικρού Πάπιγκου, Δ.Ε. Πάπιγκου, Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η  Περιφέρεια Ηπείρου . (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

 5.       Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 2η): « Υδρομάστευση πηγής «ΚΡΑΝΙΕΣ», στη θέση «ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ» της Τ.Κ. Θεοδώριανων του Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων , Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

 6.       Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 1η,α/α 6): «Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου, Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η  Περιφέρεια Ηπείρου . (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

 7.       Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 39,028 MWp, στη θέση «Προφήτης Ηλίας», Δ.Ε. Καλπακίου, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η  εταιρεία: «ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ» . (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

 8.       Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 4η,α/α 3 &7): «Εγκατάσταση ,Αποθήκευση και Μεταφόρτωση Επικίνδυνων Αποβλήτων - εργασίες R12, R13 (Ολική Χωρητικότητα Q =49 t) & Αποθήκευσης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων-  εργασίες R12, R13  (Εισερχόμενα Απόβλητα  20 t/ημ <:<75 t/ημ) στη Δ.Ε. Ανατολής, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η  εταιρεία: «ΓΚΕΚΑΣ Δ. – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. Ο.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας