Sidebar

 

Σας καλούμε στις 09 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα  12.00 π.μ. στη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης όπως αυτή συστάθηκε και συγκροτήθηκε με τις με αριθμ. 3/6/01-02-2022 (ΑΔΑ:Ω2ΣΒ7Λ9-Ε55) και 3/7/01-02-2022 (ΑΔΑ:Ψ2ΜΦ7Λ9-Ω2Π) (ΦΕΚ 799/τ.Β΄/23-02-2022) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την Αριθμ. ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ Β ́ 766)  άρθρο 1 παρ.  1 περίπτωση 8 ‘’…... Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία, χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού]…….’’. Σχετικά με την ως άνω ρύθμιση τα Μέλη της Επιτροπής καλούνται κατά την είσοδό τους στην αίθουσα συνεδριάσεως, να επιδεικνύουν το ανάλογο πιστοποιητικό στην Γραμματέα της Επιτροπής. Σε περίπτωση που με νέα ΚΥΑ μεταβληθούν οι συνθήκες διεξαγωγής των συνεδριάσεων, θα ακολουθήσει ορθή επανάληψη της πρόσκλησης για τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. 

 

 Θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Επικύρωση αποφάσεων 19ου/2021 Πρακτικού (διά ζώσης) της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΠΗ.

 

 1.       Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6 ) :«Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 24.000 ινδιάνων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Κουζίλι» της Τ.Κ. Νέας Σαμψούντας, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ ΙΚΕ». εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

2.       Γνωμοδότηση , , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η ,α/α 1) : «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, συνολικής δυναμικότητας 125.800 πτηνών ( 107.900 πτηνά πάχυνσης & 17.000 πτηνά πάχυνσης ελευθέρας βοσκής) εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση «ΓΚΙΡΛΙΕ» της Τ.Κ. Πετσαλίου του Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΡΑΝΟΣ Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

3.       Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η ,α/α 1) : «Ίδρυση & λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 60.000 πτηνών πάχυνσης (  240 Ι.Ζ.) με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΣΑΤΙΝΑ» της Τ.Κ. Πεστών, Δ.Ε. Αγ. Δημητρίου, Δ. Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο.Ε.»..  (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

4.       Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η): «Χερσαία μονάδα εκτροφής πέστροφας, δυναμικότητας 50 τόνων/έτος, με εκκολαπτήριο, στη θέση «Κεφαλόβρυσο», Τ.Κ. Λίστας, Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κ. Λιούρης Αλέξανδρος του Θεοφάνη. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

5.       Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου(υποκατηγορία Α1, ομάδα 2η & 8η):«Ανανέωση της με αρ. πρωτ. οικ. 148813/718/23.03.2010 ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ- ΥΠΑΑΤ, που αφορά στη λειτουργία χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, η οποία περιλαμβάνει: α) εντατική καλλιέργεια χελιών (σε κλειστό κύκλωμα), β) εντατική καλλιέργεια πέστροφας (σε ανοιχτό κύκλωμα), γ) πρότυπη πιλοτική μονάδα καλλιέργειας τιλάπιας-λαβρακιού, δ) συσκευαστήριο- μεταποιητήριο νωπών ιχθύων, ε) εκκολαπτήριο πέστροφας, στ) υδρογεωτρήσεις και λοιπά συνοδά έργα υποστηρικτικών/ βοηθητικών εγκαταστάσεων και την τροποποίηση αυτής, ως προς τις δυναμικότητες της καλλιέργειες χελιών και πέστροφας καθώς και την εισαγωγή νέου μη ενδημικού είδους χελιού (Anguilla mossambica), στη θέση «Μπάρδες»  Κολομοδίων, του Δήμου Νικολάου Σκουφά,  Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΤΑΣ ΑΕΒΕ». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

6.       Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 2η & 7η): «Ίδρυση  πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 28.200 πτηνών, με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Βεράκια ή Βεραχού» της Δ.Κ. Κομποτίου, του Δ. Νικολάου Σκουφά , Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Β. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

7.       Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η): «Ίδρυση  και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 24.000 πτηνών πάχυνσης, με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Φεγγιά» της Δ.Κ. Πέρδικας, του Δ. Δωδώνης , Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Σταύρος Ζήκος (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

8.       Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η): «Υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας 42.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 30.000 πτηνα σε 42.000) με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση « Βάλτος Βίγλας» της Τ.Κ. Ράχης, Δ.Ε. Αμβρακικού του Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Ευθύμιος Ντάλας. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

9.       Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 πτηνών πάχυνσης (160 Ι.Ζ),η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση « ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ» της Τ.Κ. Βαγενιτίου του Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «ΑΦΟΙ ΣΙΑΡΑΜΠΗ Ο.Ε. ». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

10.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Ε.Π.Ο. αλλαγής εκτρεφόμενου είδους πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 15.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής σε 9500 ινδιάνων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Σαρακαμπίνα» Τ.Κ. Νεοκαισάρειας,, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  ο κος Ιωάννης Κολιγιώτης. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

11.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η,α/α 6): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων (γαλοπούλες), με υδρογεώτρηση, στο αρ. 140 αγροτεμάχιο διανομής Κάτω Λαψίστας του Δ. Ζίτσας/ Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η κα Ελένη Αδαμαντίδου. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

12.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 8η ): «Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 240 τόνων οστράκων/ έτος και έκτασης 30 στρεμμάτων, από τη θέση Ακρωτήρι Μυρτάβι, σε νέα ισοεμβαδική έκταση στη θέση Αγία Τριάδα, Αμβρακικού Κόλπου, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  ο κος Μικέλε Τόρρε του Κάρλο.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

13.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 10η): «ΜΥΗΕ Γρεβιά, ισχύος 1,008 MW, επί του ρέματος Βουρλιές, Τ.Κ. Πηγών, Δ. Γεωργίου Καραϊσκάκη , Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

14.   Γνωμοδότηση  επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 10η, α/α 8): «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός, ισχύος 2,8 MW, στο ρέμα Μελισουργιώτικο, Δ.Ε. Πραμάντων, στο Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «AQUAVOLT  I.K.E. ». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

15.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 10η & 11η): «Φ/Β Σταθμός, ισχύος 12,064 MW, στη θέση «ΝΤΟΥΡΑ- ΜΟΛΟΧΑ» και Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης (Υ/Σ) 150/33 kV, στη θέση «ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ», Δ.Ε. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «ΑΠΥΒΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

16.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η) :« Φ/Β Σταθμός, ισχύος 19,999 MW, στη θέση «Καμπή», Τ.Κ. Καμπής , Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΑΦΗΛΙΟΝ ΙΚΕ». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

17.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 10η): «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας(ΦΣΠΗΕ), εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 49,99 MW, στη θέση «Κληματιά και Κατσούλι- Τσούκα», Δ.Ε. Ευρυμενών, Δ.Ε. Ζίτσας και Δ.Ε. Πασαρώνος του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «Γ.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

18.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Φωτοβολταϊκός  Σταθμός, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΒΣΠΗΕ), ισχύος 50 MW, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε έκταση συνολικού εμβαδού 730.130,37 m2, στη θέση «Καμίνια» του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΑΕΤΟΣ ΦΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

19.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 10η & 11η: «Φωτοβολταϊκός σταθμός, ισχύος 52 MWp , στην περιοχή Αμμοτόπου και Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «HELIOS INVEST ALFHA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

20.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 10η & 11η,α/α 2): «Φ/Β Σταθμός, ισχύος 70,00 MW, στη θέση «ΒΟΪΔΙ» και των συνοδών έργων, στις Δ.Κ. Κρανέας και Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «GREEN REPOWER MIKE». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

21.   Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η) :« Φ/Β Σταθμός, ισχύος 100,038 MW, στη θέση «ΤΣΟΥΓΚΡΙ», Τ.Κ. Καμπής , Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ ΙΚΕ».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}