Sidebar

Με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας και την επικείμενη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών του 2011, στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να καταστεί κατά το δυνατό αποτελεσματικότερη η συνεργασία μας με τις υπηρεσίες σας, κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε τα κατωτέρω:

  

1. Ο Περιοδικός Έλεγχος των πάσης φύσεως μετρικών οργάνων, που χρησιμοποιούνται για
εμπορικές συναλλαγές, έχει στόχο την προστασία του καταναλωτή και την εύρυθμη
λειτουργία της αγοράς και έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα (Π. Δ. 524/78, ΦΕΚ 112/Α/78).  

2. Αρμοδιότητα για τη διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου έχουν οι κατά τόπους Δ/νσεις
Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας (Ν. 3103/03, άρθρο 3, παρ. 1,
ΦΕΚ 23/Α/03), νυν Τμήματα Εμπορίου, των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών
Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας, ως έχουμε ενημερωθεί από προηγούμενη επικοινωνία με τις
υπηρεσίες σας.  

3. Κατά το μετρολογικό έλεγχο των οργάνων εισπράττονται τέλη,  25  % των οποίων
διατίθενται για την αντιμετώπιση των εν γένει αναγκών (μετακινήσεις, εξοπλισμός,
αποζημιώσεις κλπ) των κλιμακίων ελέγχου (Ν.   3190/03, άρθρο 12, παρ.   2, ΦΕΚ
249/Α/03).

4. Ο Περιοδικός Έλεγχος εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή του
Αγορανομικού Κώδικα, ως εκ τούτου εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από το Ν.
3668/08 (ΦΕΚ 115/Α/08), που αποτελεί την τελευταία τροποποίηση του Αγορανομικού
Κώδικα και την Υ.Α. Α2-5900 (ΦΕΚ 1857/Β/08), που εκδόθηκε κατ'επιταγή του.

5. Για την ενιαία αντιμετώπιση του τρόπου διεξαγωγής του Περιοδικού Ελέγχου,
προτείνεται οι Αντιπεριφερειάρχες να εκδίδουν Απόφαση Συγκρότησης Ομάδας Εργασίας,
στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των υπαλλήλων (ονομ/νο, βαθμός,
ειδικότητα, ΑΔΤ, ΑΦΜ), που θα διενεργούν τον Περιοδικό Έλεγχο για την Περιφερειακή
τους Ενότητα, αποτελούμενη από τουλάχιστον 4 υπαλλήλους με την απαιτούμενη
εμπειρία και τεχνικές γνώσεις για τη διεξαγωγή του.

6. Τα αρμόδια Τμήματα Εμπορίου των Δ/σεων Ανάπτυξης των Π.Ε., για κάθε έξοδο στα
πλαίσια του ελέγχου, ορίζουν συνεργείο ελέγχου, αποτελούμενο από δύο (2)
τουλάχιστον υπαλλήλους ελεγκτές (Υ.Α. Α2-5900, άρθρο 2, ΦΕΚ 1857/Β/08) από την ως
άνω ομάδα εργασίας. Η ενασχόληση των υπαλλήλων, με το αντικείμενο αυτό, συνιστάται
να είναι σε συνεχή βάση και όχι περιστασιακά.

Το συνεργείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με εντολή ελέγχου, διαταγή πορείας, μπλοκ «Έκθεση Ελέγχου Ν. 3668/08», μπλοκ «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης Ν.3668/08», μπλοκ αποδείξεων είσπραξης τελών Π.Ε., αυτοκόλλητα σήματα Π.Ε. και καρτέλες (ή έντυπα όπως το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΣ-6Π/09) των εταιρειών που θα ελεγχθούν, για ενημέρωσή τους, απαραίτητα πρότυπα σταθμά, πρότυπο λιτρόμετρο και λοιπά όργανα ελέγχου καθώς και σύνεργα για ενδεχόμενη σφράγιση των ελεγχομένων οργάνων.

7. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης συνεργείων ελέγχου, ή ολοκλήρωσης του
Περιοδικού Ελέγχου, ή αδυναμία ελέγχου όλων των μετρικών οργάνων σε κάποια
Περιφερειακή Ενότητα, η Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας προτείνεται να
εξουσιοδοτεί ομάδες εργασίας άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων για την αποπεράτωση
του ελέγχου.

8. Δεδομένου ότι για τη διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου είναι απαραίτητη η χρήση
τεχνικών μέσων (πρότυπα σταθμά, λιτρόμετρο κλπ) είναι αναγκαία η διάθεση
υπηρεσιακού αυτοκινήτου για τη μεταφορά των παραπάνω οργάνων και τη μετακίνηση
του συνεργείου ελέγχου.
Για εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων προτείνουμε να εξεταστεί η περίπτωση οδήγησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου από τους ίδιους τους ελεγκτές και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, προτείνουμε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποκλειστικής ή εν παραλλήλω μετακίνησης οδηγού στο αρμόδιο Τμήμα, ώστε ο οδηγός να αποτελεί μέλος του συνεργείου ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή το όνομά του οδηγού πρέπει να συμπεριληφθεί στην Απόφαση Συγκρότησης της ομάδας εργασίας.

9. Μετά από κάθε έλεγχο, πρέπει να γίνεται ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου που
διαθέτουν όλα τα Τμήματα Εμπορίου (ΟΠΣΝΑ) για τα αποτελέσματα του ελέγχου
(εταιρεία, είδος και αριθμών οργάνων που ελέγχθηκαν, τυχόν παραβάσεις που
σημειώθηκαν, ποσό που εισπράχθηκε και αρ. τριπλοτύπου είσπραξης) έτσι ώστε να είναι
άμεσα διαθέσιμα για ενημέρωση της υπηρεσίας μας, στα πλαίσια της εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης
Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της
αγοράς.

10. Η διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνική
εμπειρία επί του αντικειμένου, έτσι ώστε η εποπτεία της αγοράς να καθίσταται
αποτελεσματικότερη.

Για το λόγο αυτό, αλλά και επειδή ο έλεγχος πρέπει να είναι ουσιαστικός και σε βάθος, θεωρούμε σκόπιμο να γίνει εκπαίδευση των ελεγκτών που θα συγκροτήσουν τις ομάδες εργασίας, σε επίπεδο Περιφέρειας, από υπαλλήλους των κατά τόπους υπηρεσιών που έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, σε συνεργασία με την υπηρεσία μας. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, η εκπαίδευση μπορεί να γίνει από υπαλλήλους άλλης Περιφέρειας ή από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας, στα πλαίσια των υφισταμένων δυνατοτήτων.

11. Για την καλύτερη συνεργασία με τις υπηρεσίες σας και την απλούστευση της
επικοινωνίας μαζί σας, οι κατά τόπους Γενικές Διευθύνσεις Ανάπτυξης παρακαλούνται
όπως μας γνωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρ. δ/νση, τηλέφωνο και θ-γπθϊΙ)
υπαλλήλου με τον οποίο θα έρχεται σε επαφή η υπηρεσία μας για θέματα Περιοδικού
Ελέγχου, αλλά και γενικότερα μετρολογικών ελέγχων που θα αφορούν ολόκληρη την
Περιφέρεια.

12. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες εγκύκλιοί μας Φ2-2301/28.12.2009 και Φ2-
81/17.1.2011.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου

Στέφανος Κομνηνός Κοινοποίηση:

Γραφ. κ. Υφυπουργού Εμπορίου

Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα Εμπορίου
Εσωτερική Διανομή:

Δ/νση Μετρολογίας

Λήψη εγκυκλίου