Sidebar

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
για το διαγωνισμό της Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
στα πλαίσια του έργου REHERB ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013

 

 

Γενική Παρατήρηση - Διευκρίνηση

Μετά από απορίες που διατυπώθηκαν τηλεφωνικά προς την υπηρεσία επισημαίνουμε:

 

Ο διαγωνισμός του θέματος είναι πρόχειρος και γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που θέτονται στην αντίστοιχη διακήρυξη. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης ως έχουν και όχι επιλεκτικά. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται απ’ αυτούς όπως και αναλόγως δεσμεύεται η Αναθέτουσα Αρχή. Οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή, αξιολόγηση του διαγωνισμού είναι αυτά που παρατίθενται στη διακήρυξη και όχι επιπλέον, όπως αναφέρονται στο ευρύ νομικό πλαίσιο που βεβαίως αφορά τακτικούς διαγωνισμούς (Προϋπολογισμός άνω των 60.000 + ΦΠΑ). 

Κάθε περίπτωση που δικαιολογητικά που ρητά ζητά η διακήρυξη, δεν προσκομιστούν με υπαιτιότητα της δημόσιας αρχής που τα εκδίδει ή υπάρχει κατάσταση διακανονισμού κτλ, θα εξεταστεί ξεχωριστά από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή πιστοποιητικά που αφορούν κατάσταση πτώχευσης, κ.τ.λ. Πάντως, πριν την οριστικοποίηση της ανάθεσης, κατά την ενημέρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και για την εξασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, μόνον από τον προσωρινό ανάδοχο, συμπληρωματικά διεκρινήσεις-δικαιολογητικά.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

1.       Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε εάν “αντίστοιχο έργο” θεωρείται και έργο στα πλαίσια των δράσεων του ΕΣΠΑ;

Σελίδα 23 διακήρυξης

«4. Κατάλογο των συναφών έργων με ενημέρωση τελευταίας πενταετίας (από το 2008 και μετά) του προσφέροντος στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, ιδιαίτερα με αντικείμενο την υλοποίηση έργων νέων τεχνολογιών και κυρίως ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων κατά προτίμηση στα πλαίσια δράσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων. Από τον εν λόγω κατάλογο θα πρέπει να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος τα πέντε τελευταία χρόνια έχει εμπειρία σε δύο τουλάχιστον έργα τα οποία να αφορούν στο παρακάτω αντικείμενο:

Προμήθεια υλικού λογισμικού, σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια δράσεων συγχρηματοδοτούμενου έργου.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι ευρέως γνωστό ότι όλα τα έργα ΕΣΠΑ (Ψηφιακή Σύγκλιση, Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, κτλ) όπως και αυτά του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας είναι συγχρηματοδοτούμενα (από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.).  Ως εκ τούτου, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό του θέματος, η υλοποίηση έργων «προμήθειας υλικού λογισμικού, σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος» στα πλαίσια δράσεων ΕΣΠΑ είναι αποδεκτή ως εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου.

 

 

 

2.       Βάσει του κοινοτικού δικαίου, είναι επιτρεπτό η προσφυγή του υποψηφίου Αναδόχου στην εμπειρία άλλων οικονομικών φορέων (δάνεια εμπειρία), άσχετα με την νομική φύση των δεσμών του με αυτούς (Άρθρα 45 παρ. 2 και 46 παρ. 3 του ΠΔ 60/2007). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποδεικνύεται η διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων υπέρ αυτού πχ με προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του τους πόρους αυτούς.

Με βάση το παραπάνω Προεδρικό διάταγμα θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τον λόγο ύπαρξης της παραγράφου αποκλεισμού της χρήσης της εμπειρίας των υπεργολάβων ως τεκμηρίωση για την τεχνική επάρκεια του υποψηφίου Αναδόχου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην σελ 5 της Διακήρυξης αναφέρεται «σε συμφωνία  με  την  ισχύουσα  εθνική  νομοθεσία  και  με  το  σύνολο  των  κανονιστικών  διατάξεων που  διέπουν  τη ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση δημοσίων  συμβάσεων υπηρεσιών  του  τύπου της προκηρυσσόμενης  με  το  τεύχος  αυτό  (Πρόχειρος  Διαγωνισμός)»

 Στο Άρθρο 6 ΠΔ 60/2007 «Ποσά των κατώτατων ορίων των δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 7 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ.1 του Κανονισμού 2083/2005)» αναφέρεται:

«1. Το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ….. των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια: α)…. Β)  200.000 ευρώ» (Commission Regulation (EU) No 1251/2011)

Ο διαγωνισμός είναι πρόχειρος (συνοπτική διαδικασία, άρθρο 83 παρ 1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών) με προϋπολογισμό πολύ χαμηλότερο από το όριο για το οποίο ισχύει το Π.Δ.60/07.

Κατά τα λοιπά, η Π.Ε. Πρέβεζας και εφόσον δεν δεσμεύεται από ισχύουσα νομοθεσία έχει ως αναθέτουσα αρχή την ευθύνη και τη διακριτική ευχέρεια επιλογής κριτηρίων για την ανάθεση  έργων, τηρουμένων πάντα των αρχών της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης. Σε έργο μεγαλύτερου προϋπολογισμού, όπως προβλέπει το Π.Δ.60/07, λόγω ενδεχομένως εύρους πεδίου και πλήθους δράσεων ή πολυπλοκότητας, είναι απαραίτητο να γίνει αποδεκτή η χρήση δάνειας εμπειρίας.

Για το έργο του θέματος, δεδομένου του μικρού σχετικά προϋπολογισμού αλλά και του περιορισμένου εύρους δράσεων και του διατιθέμενου χρόνου υλοποίησης, η Π.Ε. Πρέβεζας θεωρεί ότι ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να έχει ο ίδιος μια ελάχιστη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο και εν γένει εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Για την ασφαλή λοιπόν και έγκαιρη ολοκλήρωση του δημοπρατούμενου έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θεωρεί ότι ο μελλοντικός ανάδοχος (και αντισυμβαλλόμενος) πρέπει να είναι ενεργός επαγγελματίας του χώρου των ΤΠΕ. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να χρειάζεται δανική εμπειρία, αλλά να διαθέτει ο ίδιος, αποδεδειγμένα, την απαιτούμενη τεχνογνωσία και γνώση των ιδιαιτεροτήτων των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

 

 

3.       Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τον όρο συγχρηματοδοτούμενα έργα καθώς εκτός των αμιγώς χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ όλα τα έργα του ΕΣΠΑ είναι συγχρηματοδοτούμενα από την ευρωπαϊκή ένωση κατά το ποσοστό που της αναλογεί σύμφωνα με την εκάστοτε συμφωνία.

Συγχρηματοδοτούμενα θεωρούνται και τα έργα που υλοποιεί μία εταιρεία ως προμηθευτής μίας άλλης στα πλαίσια έργων Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Μεταποίηση, eSecurity, digiRetail κλπ)?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το πρώτο σκέλος της ερώτησης έχει απαντηθεί παραπάνω στο 1.

Σε σχέση με το δεύτερο σκέλος επισημαίνουμε ότι στη σελ 23 της διακήρυξης αναφέρονται τα εξής:

«Ο κατάλογος πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή και να συνοδεύεται: 

……. δημόσια υπηρεσία ή 

‐ με  τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του φορέα ή και εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος αν είναι ιδιωτικός φορέας.»

Δηλαδή, εμπειρία (πάντα στο συγκεκριμένο αντικείμενο της διακήρυξης) γίνεται αποδεκτή ακόμα κι αν έχει αποκτηθεί στα πλαίσια ιδιωτικού συμφωνητικού / έργου, που τελικά χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι αυτό μπορεί να αποδειχθεί.