Sidebar

 

H Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου, άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων της στις αρχές του 2011, ξεκίνησε μεθοδικά και οργανωμένα το μεσοβραχυπρόθεσμο σχεδιασμό της για την υλοποίηση ενός προγράμματος αναγέννησης, επανεκκίνησης και βιώσιμης προοπτικής της τοπικής οικονομίας.
Όπως και τότε, εξακολουθούμε και σήμερα να είμαστε πεπεισμένοι ότι ο Τόπος μας και διακριτά χαρακτηριστικά έχει και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και πολίτες με κοφτερό νου και εργατικότητα. Στοιχεία ικανά να δημιουργήσουν και να προσφέρουν ποιοτικές καινοτομίες, αναγκαίες, ιδιαίτερα σήμερα, για την ανάδειξη της οικονομίας μας, στην ενοποιημένη παγκόσμια αγορά.
Σύμφωνα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας, οι εξειδικευμένοι στόχοι και τομείς, στους οποίους είναι επιβεβλημένο να εστιαστούν οι κάθε είδους επενδύσεις, ώστε να είναι ταχύρυθμη και αισθητή η βελτίωση των στοιχείων και των συνιστωσών της τοπικής οικονομίας, είναι:
·           Πρωτογενής τομέας και Αγροβιοδιατροφικός τομέας
·           Βιομηχανία της εμπειρίας για τον τουρισμό & πολιτισμό (Δημιουργική βιομηχανία)
·           Νέα Επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με τους ερευνητικούς & ακαδημαϊκούς φορείς της περιοχής (ΑΕΙ – ΤΕΙ – κλπ)
·           Υγεία (ιατρικός τουρισμός) & Ευεξία (ιαματικός τουρισμός).
Στόχευσή μας είναι η μετάβαση σε μία μετα-επιδοτήσεων εποχή όπου είναι αναγκαία η μόχλευση της πρωτοβουλίας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, η οποία:
Ø  θα ενισχύσει την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα,
Ø  θα προσδώσει προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και
Ø  θα υλοποιήσει το όραμα για μια ευέλικτη, πολυσυλλεκτική και εξωστρεφή οικονομία με διακριτή τοπική ταυτότητα και προοπτική αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης.
Για πρώτη φορά, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει την «αιρεσιμότητα» (προϋπόθεση – προαπαιτούμενο) της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κρατών – μελών & των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δηλαδή, τα, προς χρηματοδότηση, έργα και δράσεις πρέπει να εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό για κάθε Περιφέρεια που να διέπεται από τις αρχές της συμπληρωματικότητας και του μη κατακερματισμού των έργων και των χρηματοδοτήσεων.
Ο όρος της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» είναι, άλλωστε, γνωστός και ως «growthsterity» (growth + austerity = ανάπτυξη + λιτότητα) και εκφράζει την οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις συνετές δαπάνες.
Η στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» προϋποθέτει την επικέντρωση των διαρθρωτικών ταμείων σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων, αυτών δηλαδή με το υψηλότερο αναπτυξιακό δυναμικό για κάθε περιοχή εφαρμογής. Και αυτό, γιατί στόχος της είναι να μετασχηματίσει οικονομίες προς δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και πιο ανταγωνιστικές και να προωθήσει τη διαδικασία της «ανακάλυψης της επιχειρηματικότητας».
Οι «έξυπνες» επιλογές, η ενθάρρυνση δηλαδή μιας οικονομικής ανάπτυξης βασισμένης στην γνώση και την καινοτομία, δεν σχετίζονται μόνο με την ΕΡΕΥΝΑ. Συνδέονται, επίσης, με την εξερεύνηση και άλλων μορφών καινοτομίας, όπως:
vκοινωνική καινοτομία,
vοργανωτική καινοτομία,
vκαινοτομία σε επίπεδο marketing και οργάνωσης και
vνέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Οι «έξυπνες» επιλογές, όμως, που σχετίζονται με την ΕΡΕΥΝΑ, πρέπει να έχουν ΣΤΟΧΟ, ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ και ΑΜΕΣΟ αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα της περιοχής-στόχο και να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της.
Διότι, δεν είναι όλες οι επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία εξίσου αποτελεσματικές σε επίπεδο αναπτυξιακών αποτελεσμάτων, προκειμένου να ξεπεραστεί η ύφεση και να προκύψει η ανάκαμψη.
Ο τόπος έχει ανάγκη γόνιμης συνεργασίας.
Οι καιροί και οι συνθήκες επιβάλλουν αυστηρή εναρμόνιση με τα οριζόμενα στον περιφερειακό και κεντρικό σχεδιασμό και τιθασευμένο οικονομικό προγραμματισμό για έργα: με τεχνική αρτιότητα, ωφέλιμα και λειτουργικά στην κοινωνία, στο σωστό χρόνο.
Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και ευχόμαστε οι «συναντήσεις εργασίας» που ακολουθούν να είναι εποικοδομητικές, ουσιαστικές και χρήσιμες.
Σας δηλώνουμε ακόμη, ότι η Περιφερειακή Αρχή, όπως και σε ολόκληρη τη διάρκεια -της μέχρι σήμερα διοίκησής της- θα είναι διαθέσιμη για την παροχή κάθε βοήθειας που θα απαιτηθεί για την προώθηση και υλοποίηση έργων αναγκαίων για την ανάπτυξη της Ηπειρωτικής Οικονομίας.