Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας», με προϋπολογισμό 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με α/α συστήματος: 180775

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας», με συνολικό προϋπολογισμό 100.000,00€, με CPV: 45233141-9 «Εργασίες συντήρησης οδών», NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 80.633,22€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Ιουνίου 2021, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2η Ιουλίου 2021, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας