Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2021, προϋπολογισμού 15.000,00 € (Δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(18.600,00€ με το Φ.Π.Α.)

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ και τα σχετικά έντυπα εδώ.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας