Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Επέκταση – αναβάθμιση Χ.Υ.Τ. Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», με προϋπολογισμό 6.828.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,

με α/α συστήματος: 94761

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επέκταση – αναβάθμιση Χ.Υ.Τ. Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», με συνολικό προϋπολογισμό 6.828.000,00€, με CPV: 45240000-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα, 45200000-9 «Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευή και έργα πολιτικού μηχανικού», 45236000-0 «Εργασίες διάστρωσης», 45222100-0 «Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων», 45222110-3 «Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων», 45252127-4 «Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων» και 51100000-3 «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού» και NUTS: EL542.

Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 2.572.026,80€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα), ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 876.927,39€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα), ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, με προϋπολογισμό 1.028.016,10€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα), και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 1.028.016,10€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07η Ιουλίου 2021, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

 

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13η Ιουλίου 2021, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας