Sidebar

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει την, με ανοικτό διαγωνισμό, επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους, από το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας του, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, Π.Δ. 118/07 και την κείμενη νομοθεσία, όπως αναφέρεται στο προοίμιο της σχετικής διακήρυξης και κάθε άλλη Νομοθετική Διάταξη, που την εξειδικεύει και την εφαρμόζει. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει στον υποψήφιο, που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα, από τεχνικοοικονομική άποψη, προσφορά.

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων) για 60.000 τόνους εισερχόμενων απορριμμάτων και η μεταφορά 15.000 m3 στραγγισμάτων στη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ιωαννίνων. Η χρονική περίοδος που θα απαιτηθεί για την διαχείριση των ανωτέρω ποσοτήτων, εκτιμάται σε 1 έτος. Ο Εργοδότης δύναται μονομερώς να ανανεώσει τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της σχετικής Διακήρυξης.

Ως μέγιστο ποσό για την οικονομική προσφορά των Διαγωνιζομένων, ορίζονται τα 21,51 , χωρίς Φ.Π.Α., ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων και τα 9,65 €, χωρίς Φ.Π.Α., ανά κυβικό μεταφερόμενων στραγγισμάτων.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.290.600,00 €, πλέον Φ.Π.Α. για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α και σε 144.810,00 €, πλέον Φ.Π.Α. για τη μεταφορά 15.000 m3 στραγγισμάτων.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τους ιδίους πόρους του Συνδέσμου.

Οι προσφορές με την διαβιβαστική επιστολή που τις συνοδεύει εκτός του φακέλου, πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα Τ.Κ. 452 21, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής, ήτοι μέχρι τις 19-12-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 19-12-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο 232 του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 1 Ιωάννινα Τ.Κ. 452 21), ενώπιον των νόμιμων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων Αναδόχων.

Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου της υπηρεσίας.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών διάθεσης αποβλήτων (κατηγορία 16 του Παραρτήματος ΙΙΑ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αριθμός αναφοράς CPV 90513100) και είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα και στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασής τους. Εφ’ όσον δεν παρέχονται από τα Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα βεβαιώσεις για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ένορκη δήλωση, ενώπιον συμβολαιογράφου, για την άσκησή της.

Σε περίπτωση Ενώσεων ή Κοινοπραξιών, δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση που η παρούσα εργασία ανατεθεί σε ένωση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει Κοινοπραξία.

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει, κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2009-2010-2011), τα αποτελέσματα των οποίων έχουν δημοσιευτεί, να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000,00 €, που αντιστοιχούν στο ετήσιο ενδεικτικό κόστος παροχής των υπηρεσιών. Κατά την τελευταία πενταετία (ήτοι τη χρονική περίοδο 2007 – 2011), θα πρέπει να έχει παράσχει επιτυχώς ολοκληρωμένες υπηρεσίες και για διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός συνεχούς έτους, σε λειτουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ δυναμικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 60.000 τν/έτος, σε μια τουλάχιστον (1) σύμβαση.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού (ήτοι 88.277,72 ΕΥΡΩ) η οποία συνίσταται είτε σε εγγυητικές επιστολές τραπεζών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.Δ.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα απευθύνονται στην Περιφέρεια Ηπείρου και πρέπει να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Tα τεύχη που συνοδεύουν την Διακήρυξη διατίθενται από την έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου Κεντρική πλατεία (Πύρρου) – 452 21 Ιωάννινα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες Κα Μαυριά Αλεξάνδρα - Κος Τσεπέλης Ιωάννης τηλ. 26510-87232, φαξ 26510-25244.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, είτε με εξουσιοδοτημένο ταχυμεταφορέα, κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ.), καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερομένου, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 18/12/2012 και ώρα 15:00.

Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω ιδιωτικού ταχυδρομείου (courier), η Περιφέρεια Ηπείρου δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης.

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.

Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού, με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική.

Το μοναδικό νόμισμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής προσφοράς στο διαγωνισμό, του συμβατικού τιμήματος και της πληρωμής της αμοιβής του Ανάδοχου, είναι το ΕΥΡΩ.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει αποσταλεί, για δημοσίευση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 05/11/2012 και παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : www.php.gov.gr.

Την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ (Λήψη αρχείου)