ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης
Της Περιφέρειας Ηπείρου
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Αριθμ. 6/2013

για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία του Έργου
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξηςστο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ADRIATIC-ROUTE – AdriaticRouteforThematicTourism” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPAADRIATICCBC 2007-2013»

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%)

Αναθέτουσα Αρχή:
Περιφέρεια Ηπείρου
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα (Γραφείο Πρωτοκόλλου τηλ. 26510 87304 -8 & Fax: 26510 25674)

Αντικείμενο, προϋπολογισμός και διάρκεια της πράξης που προκηρύσσεται

Αντικείμενο:
Το έργο ADRIATIC-ROUTE επικεντρώνεται στην προώθηση του θεματικού τουρισμού και την αύξηση της κινητικότητας στις συμμετέχουσες περιοχές της Αδριατικής μέσω της χρήσης νέων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) και συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών (multimodal transport systems).

Φόρμα καταγραφής στοιχείων προκήρυξης (Adriatic cbc 6/2013)

Επίθετο(*)
Παρακαλώ, εισάγετε το επίθετό σας ...

Όνομα(*)
Παρακαλώ, εισάγετε το όνομά σας ...

Επωνυμία εταιρείας
Παρακαλώ, εισάγετε την επωνυμία της εταιρείας σας...

Τηλέφωνο(*)
Παρακαλώ, εισάγετε το τηλέφωνό σας ...

fax
Παρακαλώ, εισάγετε το fax σας ...

Email(*)
Παρακαλώ, εισάγετε το email σας...

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - διευκρινήσεις

pdfApplication Form του έργου "Adriatic Route for Thematic Tourism"

Aναλυτικότερα ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει δράσεις δημοσιότητας και συγκεκριμένα τις παρακάτω
1. Υποστήριξη στη Διοίκηση / Διαχείριση του έργου
2. Τεχνική Υποστήριξη στην Επικοινωνία και Διάχυση του Έργου
3. Τεχνική Υποστήριξη στην Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης, Συγκριτική Αξιολόγηση, Καλές Πρακτικές
4. Τεχνική Υποστήριξη στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για την Ανάπτυξη και Προώθηση του Θεματικού Τουρισμού

Προϋπολογισμός: εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ -   €144.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Διάρκεια
: μέχρι 31/3/2015

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Κεντρική Διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.
2. Οικονομικοί φορείς που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε..
3. Ενώσεις προσώπων
4. Οι συμμετέχοντες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιους φορείς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κυρίως σε προγράμματα διακρατικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας ή σε άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ. Επιθυμητή η ενασχόλησή τους με θέματα που άπτονται στο φυσικό αντικείμενο του έργου και ιδιαίτερα στο πεδίο του τουρισμού.
5. Η διαδικασία διενέργειας του Ανοιχτού Διαγωνισμού και υπογραφής της σύμβασης διενεργείται με βάση το Νομικό και θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται στο Τεύχος Προκήρυξης.

Εναλλακτικές Προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

Διάθεση των εγγράφων του διαγωνισμού
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν το Τεύχος του Διαγωνισμού αποκλειστικά και μόνο από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, http://www.php.gov.gr - Ενότητα Ανακοινώσεις αφού συμπληρώσουν την απαραίτητη φόρμα.

Εγγυήσεις που απαιτούνται
Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, ύψους 5% του προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.

Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω θα απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής - αποσφράγισης των προσφορών
Α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει στις 14/10/2013 και ώρα 14:00. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές θα παραλαμβάνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 4. του άρθρου 11 του Π.Δ. 118/07. Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στο Γενικό Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου
Β) Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι στις 15/10/2013 και ώρα 10:00 π.μ

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 10/9/2013

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο +30 26510 87115 & 26510 87306 (κ. Βασιλική Ηγουμενίδου & Κ/νος Χριστοδούλου) Fax: +30 26510 25674

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας