Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Στο κείμενο της προκήρυξης επισημαίνεται ότι πρέπει να γίνουν οι εξής διορθώσεις, οι οποίες οφείλονται σε τυπογραφικό λάθος :

1.- Στην Δράση 7 και συγκεκριμένα
"..........

  1. 1.    Την παραγωγή έντυπου υλικού για μαθητές, μέσω του οποίου θα παρουσιάζονται τα οφέλη της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης καθώς και χρήσιμες, πρακτικές οδηγίες. Συγκεκριμένα θα αναλάβει τη συγγραφή, το σχεδιασμό του δημιουργικού (ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης), την εκτύπωση και τη διανομή σε όλα τα σχολεία του Δήμου Ιωαννιτών έντυπου υλικού (6.000 τεμαχίων, 4σέλιδων τετράχρωμων εντύπων)......."

η φράση "του Δήμου Ιωαννιτών" πρέπει να αντικασταθεί από την φράση "των Δήμων Πρέβεζας, Άρτας και Ηγουμενίτσας".

 

Ερώτηση 1η
Αφορά στην ενότητα Β7 του τεύχους της προκήρυξης με τίτλο «Δικαίωμα Συμμετοχής», παράγραφο (3) :
Με δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός του έργου είναι 185.000,00€ και θα υλοποιηθεί σε διάστημα επτά (7) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ο όρος του συνολικού κύκλου εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των 35.000,00€ προφανώς αποτελεί ορθογραφικό λάθος και παρακαλούμε να διευκρινιστεί.

Απάντηση στην 1η ερώτηση
Είναι σωστό, δεν αποτελεί ορθογραφικό λάθος.

Ερώτηση 2η
Αφορά στην ενότητα Β7 του τεύχους της προκήρυξης με τίτλο «Δικαίωμα Συμμετοχής», παράγραφο (2) :
«Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει την ολοκλήρωση τουλάχιστον δύο (2) έργων την τελευταία 5ετία με φυσικό αντικείμενο την προβολή, δημοσιότητα, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ομάδων πληθυσμού». Παρακαλώ διευκρινίστε αν και το οικονομικό ύψος των παραπάνω, τουλάχιστον δύο έργων, πρέπει να είναι ανάλογο του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου.

Απάντηση στην 2η ερώτηση
Δεν απαιτείται να είναι ανάλογο του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου.

Ερώτηση 3η
Αφορά στην ενότητα Β7 του τεύχους της προκήρυξης με τίτλο «Δικαίωμα Συμμετοχής», παράγραφο (3) :
Παρακαλώ διευκρινίστε ποιες οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε να γίνουν αποδεκτά και πτυχία που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό.

Απάντηση στην 3η ερώτηση
Πτυχία που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό θα γίνουν αποδεκτά, εφόσον έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Ερώτηση 4η
Δράση 1 : Όσον αφορά στην καταχώρηση έντυπης διαφήμισης σε εφημερίδες της Περιφέρειας Ηπείρου θα θέλαμε να διευκρινίσουμε αν απαιτούνται σαράντα (40) ημισέλιδες καταχωρήσεις αθροιστικά σε τέσσερις (4) τοπικές εφημερίδες ή αν απαιτούνται σαράντα (40) ημισέλιδες καταχωρήσεις ανά εφημερίδα, δηλαδή 160 αθροιστικά ;

Απάντηση στην 4η Ερώτηση
Απαιτούνται κατ' ελάχιστο συνολικά σαράντα (40) ημισέλιδες καταχωρήσεις.

Ερώτηση 5η
Δράση 2-3 : Υπάρχουν ενδεικτικές διαστάσεις για τα λάβαρα υπαίθριας διαφήμισης που θα αναρτηθούν στους Δήμους Ιωαννιτών, Πρέβεζας, Άρτας και Ηγουμενίτσας ;

Απάντηση στην 5η Ερώτηση
Όχι, δεν δίνονται ενδεικτικές διαστάσεις.

Ερώτηση 6η
Δράση 6-7 : Η διανομή των φυλλαδίων σε όλα τα σχολεία των Δήμων Ιωαννιτών, Πρέβεζας, Άρτας και Ηγουμενίτσας είναι υποχρέωση του Αναδόχου ; Αν ναι, προβλέπεται να γίνει ανά σχολείο από τον Ανάδοχο ή θα έχει υποχρέωση παράδοσης του υλικού στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ανά βαθμίδα ;

Απάντηση στην 6η Ερώτηση
Σύμφωνα με την προκήρυξη, η διανομή του έντυπου υλικού α) είναι υποχρέωση του Αναδόχου β) θα γίνει στα σχολεία και όχι μέσω Δ/νσεων Εκπαίδευσης.
[Πιο συγκεκριμένα στις σελ. 10 και 11 της προκήρυξης («Στα πλαίσια αυτού ο Ανάδοχος θα αναλάβει κατ’ ελάχιστο : 1. Την παραγωγή έντυπου υλικού για μαθητές ….. την εκτύπωση και τη διανομή σε όλα τα σχολεία ….»)]

Ερώτηση 7η
Δράση 6-7 : Οι εκδηλώσεις-παρουσιάσεις εντός σχολικής μονάδας θα αφορούν στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού κάθε σχολείου ή σε επιλεγμένες τάξεις-ηλικιακές ομάδες αυτού ;

Ερώτηση 8η
Δράση 6-7 : Κάθε μια από τις ξεναγήσεις μαθητών θα αφορούν στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού κάθε σχολείου ή σε επιλεγμένες τάξεις – ηλικιακές ομάδες αυτού ;
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε και το συνολικό αριθμό των μαθητών που θα συμμετέχουν στις ξεναγήσεις.

Απάντηση στην 7η και 8η Ερώτηση
Επειδή ο βασικός στόχος του έργου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πληθυσμού, θα πρέπει να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές κάθε σχολικής μονάδας.

Ερώτηση 9η
Δράση 6-7 : Αναφέρεται στη διακήρυξη (σελ. 10 από 80 και σελ. 12 από 80) ότι «η προμήθεια του υποστηρικτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε εκδήλωση (κομποστοποιητής, γαιοσκώληκες κλπ) θα βαρύνει τον Ανάδοχο». Σε άλλο σημείο της διακήρυξης (σελ. 8 από 80) αναφέρεται ότι «Ο Δήμος Ιωαννιτών σκοπεύει να υλοποιήσει Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης, στα πλαίσια του οποίου θα προμηθευτεί 800 κάδους για οικιακή κομποστοποίηση». Μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά με τις προδιαγραφές αυτών των κάδων ;

Απάντηση την 9η Ερώτηση
Για τις δράσεις 6 και 7, που το κόστος προμήθειας των κάδων κομποστοποίησης βαρύνει τον ανάδοχο, οι προδιαγραφές τους είναι στην ευχέρεια του αναδόχου.

Ερώτηση 10η
Φάκελος Δικαιολογητικών : Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει εργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του έργου θα πρέπει αυτό να αναφερθεί κατά την παρουσίαση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας του προσφέροντος με παράλληλη παρουσίαση της δομής και εμπειρίας των υπεργολάβων (υλοποιηθέντα έργα) ή αυτό δεν απαιτείται ;

Απάντηση στη 10η Ερώτηση
Σύμφωνα με τους πίνακες των παραγράφων 4β και 4γ της ενότητας Γ4 της Προκήρυξης, τους οποίους συμπληρώνετε σε περίπτωση ανάθεσης τμήματος του έργου σε υπεργολάβο, δεν ζητείται ρητά η παρουσίαση της δομής και εμπειρίας των υπεργολάβων.
Η πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας του υπεργολάβου, είναι θέμα που αφορά κατά κύριο λόγος τον Ανάδοχο, διότι την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, τις πράξεις ή παραλείψεις του υπεργολάβου φέρει ο Ανάδοχος.
Όμως αν κρίνεται σκόπιμο από τον υποψήφιο ανάδοχο, μπορεί να το συμπεριλάβει σε παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς, όπως και κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρεί ότι ενισχύει την προσφορά του.

Ερώτηση 11η
Φάκελος Δικαιολογητικών : Υπάρχει κάποιο όριο στο ποσοστό που μπορεί να ανατεθεί σε υπεργολάβους;

Απάντηση στην 11η Ερώτηση
Σύμφωνα με την προκήρυξη, δεν προβλέπεται όριο στο ποσοστό που μπορεί να ανατεθεί σε υπεργολάβους.

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας