ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ\Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Η Περιφέρεια Ηπείρου\ Π.Ε. Πρέβεζας και σύμφωνα με την απόφαση 21/897/24-7-2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου της δράσης:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». Η παροχή υπηρεσιών αφορά την υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων του έργου “Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products”, που εκτελείται στο πλαίσιο του διμερούς προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013». Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών που θα ανατεθούν είναι εξήντα εννιά  χιλιάδες ευρώ (69.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών κρατήσεων.

Το προς ανάθεση έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι 30/10/2013 ή 15 ημέρες πριν την από τη νέα ημερομηνία αποπεράτωσης ολοκλήρου του έργου RE.Herb, μετά από πιθανή παράταση και σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα στη διακήρυξη και στον οδηγό του προγράμματοςΕλλάδα - Ιταλία.

Το προκηρυσσόμενο αντικείμενο αφορά τμήμα κατανεμημένου πληροφοριακού συστήματος που θα φιλοξενηθεί σε υποδομές της Περιφέρειας Ηπείρου.  Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους υπολοίπους εταίρους του συγχρηματοδοτούμενου έργου ReHerb. Σχετικές πληροφορίες αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα συνοδευτικά αρχεία.

Ο Διαγωνισμός (διαδικασία αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) θα διεξαχθεί την Πέμπτη  12/ 9/ 2013 και ώρα 9:00π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας (Οδός Σπηλιάδου 8, 48100  Πρέβεζα). Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την 12η/9 θα επαναληφθεί την Δευτέρα  16/9/2013 και ώρα 9:00π.μ. χωρίς άλλη ανακοίνωση.

Τα ερωτήματα σχετικά με τους όρους της διακήρυξης υποβάλλονται στην Περιφέρειας Ηπείρου\ Π.Ε. Πρέβεζας, Σπηλιάδη 8, Πρέβεζα 48100,  καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και τρείς εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. (τηλ. 2682360285, e-mail : program@preveza.gr –  Αρμόδιοι υπάλληλοι: Απόστολος Παππάς – Θανάσης Κιτσαντάς). Απαντήσεις στα ερωτήματα και τυχόν διευκρινήσεις επί του κειμένου της διακήρυξης θα δοθούν συνολικά σε έγγραφο που θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας το αργότερο τρείς εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ηλεκτρονικό αντίγραφο του πλήρους κειμένου της διακήρυξης και των σχετικών εγγράφων θα βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr,) επί δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                                                                                        

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

 

Βρείτε το πλήρες κείμενο διακήρυξης και τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα εδώ.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας